Novi Zeland zastava

Milford Saund
pet novozelandskih dolara